INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu.

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą na podstawie art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b, c oraz f.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FENIX SR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 01-771 Warszawa, ul. Broniewskiego 22a/33.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby , której dane dotyczą, przed zawarciem umowy / zamówienia / zlecenia, w celu wykonania umowy / zamówienia / zlecenia, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do dnia wygaśnięcia wszelkich zobowiązań pomiędzy stronami umowy / zamówienia / zlecenia.
 5. Przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawne
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 6.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi realizację celów wskazanych w punkcie 2.
 7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi pisemnie do administratora danych bądź drogą mailową na adres biuro@fenixsr.pl, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Powyższe informacje mają zastosowanie także do wszystkich przedstawicieli Państwa firmy, dlatego proszę uprzejmie o ich dystrybucję do tychże osób.

   Zadzwoń do nas